Kwaliteitsstatuut

Download in PDF vorm


Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Mariette Kuper
BIG-registraties: 39032920201
AGB-code persoonlijk: 03069114

Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Mariette Kuper Praktijk Kinder en jeugdtherapie
E-mailadres: mariette@kuperpsychiater.nl
KvK nummer: 68429630
Website: http://www.kuperpsychiater.nl/
AGB-code praktijk:: 03037769

2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. de gespecialiseerde-ggz

2b. Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A
Categorie B

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
In de praktijk zijn zowel volwassenen als kinderen & jeugdigen met ontwikkelingsstoornissen (ADHD en ASS) welkom. De praktijk is kleinschalig waardoor contact met de behandelaar laagdrempelig en toegankelijk is. Ouders en partners worden bij de behandeling betrokken.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Pervasief
Overige kindertijd
Depressie
Bipolair en overig
Angst

4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: M. Kuper
BIG-registratienummer: 39032920201

Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: M. Kuper
BIG-registratienummer: 39032920201

Medebehandelaar 1
Naam: M. van der Aalst
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: sociaal-pedagogisch hulpverlener

Medebehandelaar 2
Naam: F. van Rijn
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: vaktherapeut (PMT)

Medebehandelaar 3
Naam: S. van Mierlo
BIG-registratienummer
Specifieke deskundigheid: systeemtherapeut, vaktherapeut

Medebehandelaar 4
Naam: M. Maassen
BIG-registratienummer: 19053239230
Specifieke deskundigheid: verpleegkundige, consulent seksuele gezondheid, ASS-specialist

Medebehandelaar 5
Naam: M. Schrurs
BIG-registratienummer: 39924793025
Specifieke deskundigheid: GZ-psycholoog

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Samenwerkingsverband met:

 • Autismepunt
 • Expertisebureau OKJ
 • Psyworks
 • Jeugd in de Praktijk

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

 • Diagnose
 • Multidisciplinair overleg
 • Consultatie

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Via huisarts en dan via GGZ Crisisdienst.
Crisisdienst neemt de volgende dag contact op met de praktijk.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: er tot nu toe weinig gebruik van wordt gemaakt

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
Limburgse vereniging voor vrijgevestigde psychiaters (LVVP)

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

 • Intervisie
 • Visitatie
 • Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
 • De beroepscode van mijn beroepsvereniging
 • Ik up-load het document met bewijsvoering van de basiskwaliteiten

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.kuperpsychiater.nl/kosten.html

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
http://www.kuperpsychiater.nl/kosten.html

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
http://www.kuperpsychiater.nl

9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Lidmaatschap VVPL/NVVP:
Twee mogelijkheden klachtbemiddeling door een bestuurslid of indienen van een klacht bij onze onafhankelijke klachtencommissie, bestaande uit een huisarts en een externe psychiater onder voorzitterschap van een advocate.

Link naar website:
http://www.kuperpsychiater.nl/kwaliteitsstatuut.html

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Collega psychiater vrijgevestigde groep VVPL

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.kuperpsychiater.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
secretariaat ontvangt telefonische aanmelding.
secretariaat bespreekt de aanmelding met psychiater
secretariaat zet aanmelding op de aanmeldlijst
secretariaat checkt hoe cliënt verzekerd is (18+), of waar client woonachtig is (18-)
secretariaat checkt op budget lijst of er budget is voor behandeling
secretariaat en psychiater bespreken aanmelding cliënt en volgen de stappen zoals beschreven staan
in de checklist behandelvraag.
Als behandelvraag akkoord is dan nodigt de psychiater de client uit voor intake.
Is de behandelvraag niet akkoord dan neemt secretariaat of psychiater contact op met betreffende client om dit door te geven en om advies te geven waarnaar we verwijzen.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
In gesprekken tijdens de behandeling bespreek ik de voortgang van de behandeling met mijn clienten.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
ROM
voortgang wordt in medicore genotuleerd.
voortgang dmv tussentijdse evaluatie behandelplan.

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
halfjaarlijks en na 1 jaar wordt voortgang besproken in MDO. Daarnaast ook met patient.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
begin en na 1 jaar wordt ROM afgenomen.
Clienttevredenheidsonderzoek wordt jaarlijks verstuurd

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

15. Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja

III. Ondertekening

Naam: Mariette Kuper
Plaats: Eindhoven
Datum: 02-06-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja

Mariëtte Kuper
Mariëtte
Kuper